ΜΕΤΕΩΡΑ project

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (LabTop)

Το έργο ΜΕΤΕΩΡΑ έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών εφαρμογών, που θα υποστηρίζει ένα διαδραστικό Σύστημα Πληροφοριών για την πολυεπίπεδη τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών για τη συλλογή, επεξεργασία και απεικόνιση σε πολλαπλές διαστάσεις (nD) του χωρικού μοντέλου, και η διασύνδεσή του με κατάλληλα οργανωμένες βάσεις δεδομένων (με ποικίλων μορφών δεδομένα) ώστε να δημιουργηθεί το επιθυμητό Σύστημα Πληροφοριών ‘ΜΕΤΕΩΡΑ’.

Προτείνονται μέθοδοι για αυτοματοποίηση των τεχνικών συνδυασμού/ενιαίας συνόρθωσης χωρικών δεδομένων, που έχουν συλλεγεί από διάφορες πηγές, όπως εικόνες από UAVs με άμεση γεωαναφορά για απρόσιτες περιοχές, σαρώσεις laser και επίγειες μετρήσεις. Στο στάδιο της επεξεργασίας η καινοτομία αφορά στην ανάπτυξη λογισμικού για δημιουργία λειτουργικού 4D μοντέλου, με 4η διάσταση την κλίμακα, δηλαδή ενός (ενιαίου) 3D μοντέλου με υφή του οποίου διαφοροποιείται αυτόματα η κλίμακα απεικόνισης των λεπτομερειών του καθώς κινείται σε αυτό ο χρήστης. Ετσι, σημεία του 3D αντικειμένου που βρίσκονται κοντινότερα στον χρήστη απεικονίζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από απομακρυσμένα σημεία, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη. Περαιτέρω, στο σύστημα θα περιλαμβάνεται ως 5η διάσταση, η προσθήκη στοιχείων επαυξημένης πραγματικότητας, με απεικόνιση στο ενιαίο μοντέλο, 3D κατασκευών του παρελθόντος που δεν υπάρχουν σήμερα ή 3D σχεδίων αποκατάστασης τμημάτων των μνημείων.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του έργου.