Προπτυχιακά

Τα υποστηριζόμενα προπτυχιακά μαθήματα είναι:

 • Α01 Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων
 • Α02 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις
 • Α03 Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί
 • Α18 Γεωδαιτική Αστρονομία
 • Α23 Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες
 • Α24 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων
 • Α31 Αστικές Αποτυπώσεις και Εφαρμογές Τίτλων ακινήτων
 • Α32 Τεχνική Τοπογραφία
 • Α34 Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία
 • Α37 Γεωφυσικές και Αρχαιομετρικές Διασκοπήσεις
 • Α38 Τεχνολογίες Σάρωσης και Αποτύπωσης του Χώρου
 • Υ05 Γεωπληροφορική Ι
 • Υ33 Γεωπληροφορική ΙΙ
 • Υ12 Ασκήσεις Υπαίθρου