Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 1: Ίδρυση – Ονομασία

Ιδρύεται στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τοπογραφίας» και ακρωνύμιο «LabTop».

Το Εργαστήριο Τοπογραφίας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στην τοπογραφία με κλασικές και σύγχρονες τοπογραφικές μεθόδους αποτύπωσης, στις τοπογραφικές χαράξεις και στον έλεγχο μελετών και κατασκευών, στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών τοπογραφικών εργασιών, στον έλεγχο και στην διακρίβωση τοπογραφικών οργάνων, στην εφαρμογή τίτλων και στην σύνταξη πραγματογνωμοσυνών, στην αποτύπωση τεχνικών και αρχιτεκτονικών κατασκευών και στην αποτύπωση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Άρθρο 2: Αποστολή – Σκοπός – Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο Τοπογραφίας έχει ως αποστολή την εν γένει προώθηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας σε θέματα που εμπίπτουν στην Επιστημονική και Ερευνητική του περιοχή. Τα ειδικότερα αντικείμενα συμπεριλαμβάνουν:

1. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.

2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση), ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από τον νόμο.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, και την εκπόνηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους. Επίσης, τη μετάκληση διακεκριμένων επιστημόνων με αναγνωρισμένη εμπειρία στον οικείο επιστημονικό χώρο, για ερευνητική εργασία και διεξαγωγή σεμιναρίων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητικά θέματα συναφή προς το αντικείμενο του εργαστηρίου, σύμφωνα με το Π.Δ.159/84 (Φ.Ε.Κ. 53/27.4.84 τ. Α‘) και τις κείμενες διατάξεις.

6. Τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, διαχείριση και διάθεση μετρήσεων και δεδομένων.

8. Την εκπόνηση συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας, σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό το Εργαστήριο θα συμβάλλει στη διερεύνηση και μελέτη προβλημάτων σε θέματα σχετικά με το επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο του.

9. Την υποστήριξη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος γενικά και ειδικότερα σε θέματα της Επιστημονικής περιοχής του Εργαστηρίου και τη διεξαγωγή και προώθηση της εργαστηριακής έρευνας στα θέματα αυτά.

10. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής για βελτίωση του διδακτικού και γενικότερα του εκπαιδευτικού καθώς και του ερευνητικού έργου σε θέματα της Επιστημονικής περιοχής του Εργαστηρίου.

11. Την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της Επιστημονικής περιοχής του Εργαστηρίου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα τμήματα του ΑΠΘ ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού.

12. Τη διασύνδεση των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου με παραγωγικούς τομείς της κοινωνίας, της διοίκησης και της οικονομίας.

Άρθρο 3: Προσωπικό

1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται:

α. Από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικείου Τομέα του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην Ερευνητική περιοχή και γενικότερα στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

β. Από μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) του οικείου Τομέα.

γ. Από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του οικείου Τομέα.

δ. Από Διπλωματούχους Μηχανικούς ή πτυχιούχους ΑΕΙ άλλων συναφών κλάδων, με εμπειρία στο οικείο επιστημονικό πεδίο, που τοποθετούνται, μετατάσσονται ή αποσπώνται στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Τα μέλη ΔΕΠ εντάσσονται στο εργαστήριο εφόσον το επιθυμούν. Σχετικά με την ένταξη του προσωπικού των παραγράφων β, γ, δ ισχύουν οι διαδικασίες των άρθρων 4 παρ. 1(δ) του Ν.2083/1992 (Α 159) και 22 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (όπως η παράγραφος αυτή προσετέθη με το άρθρο 13 παρ. του Ν.2817/2000 Α’ 78), αντίστοιχα, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.

Άρθρο 4: Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τα κριτήρια και η διαδικασία για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου καθορίζονται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και επιπλέον:

ι. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου και εκπροσωπεί επισήμως το Εργαστήριο, είτε ο ίδιος είτε άλλο μέλος του Εργαστηρίου, το οποίο έχει ορισθεί από αυτόν.

ιι. Μεριμνά για την σύνταξη, παρακολούθηση, συντονισμό και εφαρμογή του προγράμματος λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα.

ιιι. Μεριμνά για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Εργαστηρίου.

ιν. Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα σχετικά με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και σχετικά με τους υπόλογους αναλωσίμων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και των χώρων εργασίας.

ν. Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα, που αφορούν λειτουργικά ζητήματα του Εργαστηρίου.

νι. Στο τέλος κάθε έτους θητείας υποβάλλει στον οικείο Τομέα έκθεση πεπραγμένων και προτάσεις για τις μελλοντικές προοπτικές του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5: Λειτουργία

1. Τα θέματα δεοντολογίας εντός του Εργαστηρίου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις ακαδημαϊκές πρακτικές (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του ΑΠΘ, Κώδικας Δεοντολογίας της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ, κ.λπ.).

2. Ο οικείος Τομέας φέρει την συνολική ευθύνη για τις προσφερόμενες σπουδές εντός του Τμήματος ενώ το Εργαστήριο συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

3. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ.

4. Η χρήση των οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό του εργαστηρίου, καθώς και σε άλλους ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Η χρήση του Εργαστηρίου από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές προϋποθέτει τον σεβασμό και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας του Εργαστηρίου.

5. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή κάθε εργασίας που εκτελείται στο Εργαστήριο, προκειμένου να καθορίσει την προτεραιότητα στην χρήση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση του οικείου Τομέα.

6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τομέα είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 18 του Ν. 1268/82, 5 του ΠΔ 407/1980 (Α’ 112) και 2 παρ. 1 εδ. Δ του Ν.1674/1986 (Α203), όπως αυτά ισχύουν.

Άρθρο 6: Πόροι

To εργαστήριο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, δηλαδή:

 • Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών έρευνας καθώς και τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π. Δ. 159/1984 (Α’ 53) και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

 • Έσοδα από ερευνητικά προγράμματα πάσης φύσεως,· προερχόμενα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι τους και η διαδικασία εκπόνησής τους δεν αντίκεινται στην αποστολή του Εργαστηρίου, του ΑΠΘ, και γενικότερα στην ακαδημαϊκή δεοντολογία.

 • Έσοδα από Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

 • Ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από Διεθνείς Οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

 • Πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γενικότερα στην ακαδημαϊκή δεοντολογία.

 • Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7: Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα κάτωθι βιβλία και στοιχεία:

 • Βιβλίο Πρωτοκόλλου

 • Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων

 • Φάκελος Οικονομικών στοιχείων και κινήσεων

 • Κατάλογος Επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών

 • Κατάλογος εξοπλισμού και οργάνων

 • Αρχείο Ερευνητικών Προγραμμάτων και Συνεργασιών

 • Αρχείο Ερευνητικών Δεδομένων

 • Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 8: Χώροι εγκατάστασης

 1. Οι χώροι εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ή και εξωτερικοί χώροι που μισθώνονται για το σκοπό αυτό, για την εκπόνηση του έργου και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στους χώρους αυτούς συμπεριλαμβάνονται χώροι γραφείων, συνεδριάσεων, αιθουσών διδασκαλίας και σεμιναρίων, καθώς και όλοι οι εργαστηριακοί χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για την διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται α) χώρος εργαστηρίου και αποθήκευσης οργάνων και εξοπλισμού στο Α’ Υπόγειο του Κτιρίου Αιθουσών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ (Κτίριο 10c), β) τρεις χώροι γραφείων στον 4ο Όροφο του κτιρίου Τοπογράφων και ένα χώρος γραφείου στον 5ο Όροφο του κτιρίου Τοπογράφων (Κτίριο 11) και γ) χώρος εργαστηρίων στο Α’ Υπόγειο του Κτιρίου Αιθουσών του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ (Κτίριο 10c).

Άρθρο 9: Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Όλος ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου, που προήλθε από έσοδα των παραγράφων του άρθρου 6, ανήκει στο εργαστήριο. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του οικείου Τομέα, παραχωρείται στο Εργαστήριο για την εύρυθμη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, 10 οπτικά θεοδόλιχα, 20 γεωδαιτικοί σταθμοί, 20 οπτικοί χωροβάτες, 20 ψηφιακοί χωροβάτες, ένας Laser Scanner, Τηλεκατευθυνόμενη πτητική συσκευή για αποτυπώσεις.

2. Ο εξοπλισμός καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο και τηρείται βάση δεδομένων με πλήρη καταγραφή των στοιχείων του.

Άρθρο 10: Τίτλος – Σφραγίδα

 • Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τοπογραφίας» και θα αναγράφεται σε κάθε έντυπο μαζί με το λογότυπό του. Επίσης ο τίτλος αυτός και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου θα αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος στους οποίους είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

 • Το Εργαστήριο θα χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του σφραγίδα όμοια με αυτήν του Τμήματος, με την προσθήκη του τίτλου του και του λογότυπού του.

 • Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιείται για την ξενόγλωσση αλληλογραφία.

Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.