Το Εργαστήριο

ο Εργαστήριο Τοπογραφίας έχει ως αποστολή την προώθηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας σε θέματα που εμπίπτουν στην Επιστημονική και Ερευνητική του περιοχή. Επίσης υποστηρίζει το Τμήμα στις ερευνητικές και διδακτικές του ανάγκες.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της βιωσιμότητάς του περιλαμβάνεται η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής περιοχής του Εργαστηρίου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα τμήματα του ΑΠΘ ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και αντίστοιχους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς. Τα μέλη ΔΕΠ που εντάσσονται στο προσωπικό του Εργαστηρίου έχουν πολυετή εμπειρία σε θέματα μελέτης και εφαρμογών τοπογραφικού περιεχομένου, με συμμετοχή σε ανταγωνιστικά (εθνικά και διεθνή) προγράμματα. Επιπλέον συμμετείχαν και συνεχίζουν να συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, μεταξύ των οποίων η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμα τα μέλη ΔΕΠ που εντάσσονται στο προσωπικό του Εργαστηρίου συνεργάζονται με άλλα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν. Διοργανώνουν επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα.

Τέλος συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και διαθέτουν δεδομένα. Το Εργαστήριο αναλαμβάνει την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, και την εκπόνηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους. Όλα αυτά αποσκοπούν στην σταδιακή ενδυνάμωση του Εργαστηρίου σε έμψυχο δυναμικό, κατά κύριο λόγο με νέους ερευνητές (υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές), οι οποίοι θα στελεχώσουν τις υποδομές του και θα συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, μέλη ΔΕΠ που εντάσσονται στο προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχουν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο Horizon2020 και άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Συγκεκριμένα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα PLANTCULT (Κύρια Ερευνήτρια: Σουλτάνα Μαρία Βαλαμώτη) με αντικείμενο την καταγραφή και δημιουργία αρχείων και Γεωγραφικών δεδομένων σε GIS των φυτών, σπόρων και διατροφικών συνηθειών των αρχαίων. Επίσης συμμετέχουν στην διοργάνωση διεθνών θερινών σχολείων σε συνεργασία του ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο Chiba του Τόκυο της Ιαπωνίας και αναπτύσσουν συνεργασία με μνημόνιο με την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού.

Τα μέλη του Εργαστηρίου συνεργάζονται επί σειρά ετών ή αποσκοπούν σε συνεργασία με τα παρακάτω Εργαστήρια:

  • «Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης» ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

  • «Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωματικής» ΤΠΜ/ΑΠΘ

  • «Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων» ΤΠΜ/ΑΠΘ

  • «Εργαστήριο Γεωφυσικής» ΤΓεωλ/ΑΠΘ

  • «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής» ΤΓεωλ/ΑΠΘ

  • «Eργαστήριο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών» ΤΓεωλ/ΑΠΘ)

  • «Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας» ΣΑΤΜ/ΕΜΠ

  • «Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας» ΣΑΤΜ/ΕΜΠ

Επίσης συνεργάζονται με Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΟΤΑ, Οργανισμούς και διάφορους άλλους Δημόσιους Φορείς.

Τέλος το Εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Τεύχος Α αριθμ. 53), σε ότι αφορά την βαθμονόμηση τοπογραφικών οργάνων, εκδίδοντας κατάλληλα πιστοποιητικά. Συντάσσει γνωμοδοτήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αναλαμβάνει συμβουλευτικές δραστηριότητες ή μελέτες σκοπιμότητας για την ικανοποίηση αναγκών της κοινωνίας.