Εκπαίδευση

Το αντικείμενο διδασκαλίας του Εργαστηρίου αφορά την κάλυψη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ και του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Τα διδασκόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή του Εργαστηρίου καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα.

Το Εργαστήριο Τοπογραφίας υποστηρίζει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, που αφορούν τουλάχιστον σε δεκατέσσερα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, πέντε μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Γεωπληροφορική” του ΤΑΤΜ (ειδίκευση “Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακριβείας”), αρκετά από τα οποία απαιτούν εργαστηριακή υποδομή, (χρήση οργάνων, μετρήσεις) καθώς και τρία μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής με τίτλο “Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού”. Όλα τα μαθήματα αυτά υποστηρίζονται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας.

Επισημαίνεται ότι κατά την τελευταία πενταετία, αλλά και σε όλο το διάστημα των τελευταίων τριάντα ετών, έχουν εκπονηθεί δεκάδες διπλωματικές εργασίες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε εφαρμοσμένο και ερευνητικό επίπεδο. Επίσης από την έρευνα που διεξάγεται έχουν προκύψει δεκάδες δημοσιεύσεις εφαρμοσμένου και ερευνητικού χαρακτήρα.